Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Čo je nové na hranici – svet Lemkov očami nepočujúcich detí a mládeže z Poľska a Slovenska
Cieľom projektu bolo ukázať nepočujúcim deťom a tínedžerom multikultúrne korene ľudí žijúcich v poľsko-slovenskom pohraničí. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť sociálny portál „Čo je nové?”, ktorý je integračným fórom na výmenu poznatkov o miestach súvisiacich s lemkovskou kultúrou. „Svet lemkovského pohraničia“ sú zasa niekoľkomesačné workshopy realizované súčasne v Poľsku a na Slovensku. Podstatou všetkých aktivít bolo prezentovať samostatné a slobodné fungovanie detí a dospievajúcich so sluchovým postihnutím v sociálnom systéme vo všetkých oblastiach života.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
28-02-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0046
Oprávnený rozpočet
58 817,37 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 994,76 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia medzinárodnej konferencie "Čo je nové v pohraničí? - o poznávaní kultúry nepočujúcich" v Krosne.
  2. Organizácia workshopu "Svet lemkovského pohraničia".
  3. Vytvorenie sociálneho portálu fanpage „Čo je nové?”

Vedúci partner

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

Korczyńska 57/326
38-400 Krosno
+48 13 43 78 259

Partneri projektu

LOGOSLUCH

Sabinovska 38
080 01 Prešov
+421 90 11 23 456
logosluch6.webnode.sk 

Galéria

Lokalizácia projektu