Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Do Karpát - do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jasło - Humenné
Blízkosť miest a zaujímavá prírodné územie boli základom pre vytvorenie zaujímavej turistickej ponuky, najmä pre seniorov. Seniori môžu vďaka značeným chodníkom pre nordic walking aktívne tráviť čas a vychutnávať si prírodné bohatstvo Jasła a mesta Humenné. Vďaka novozriadenému Centru turistických a kultúrnych informácií majú obyvatelia a návštevníci možnosť spoznať prihraničnú oblasť, zaujímavé objekty, miesta a trasy Jasła a Humenného.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0039
Oprávnený rozpočet
88 543,07 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
75 261,60 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia veľtrhu propagujúceho partnerské mestá.
  2. Vytvorenie Centra turistických a kultúrnych informácií.
  3. Značenie trasy pre nordic walking a vybudovanie vyhliadkového miesta v Jasle.
  4. Organizácia podujatia pod holým nebom – meeting nordic walking.
  5. Zorganizovanie medzinárodnej konferencie o potenciáli kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničnej oblasti.

Vedúci partner

Miasto Jasło

Rynek 12
38-200 Jasło
+48 13 44 86 300, +48 13 44 62 976
um.jaslo.pl/um-jaslo-pl/ 

Partneri projektu

Mesto Humenné

Kukorelliho 34
066 28 Humenné
+421 57 78 63 211
tlacove@humenne.sk
www.humenne.sk

Galéria

Lokalizácia projektu