Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
"Slovanské dvojičky“ mozaika tradícií. Nachádzanie podobností v poľskej a slovenskej kultúre
Ciele v mikroprojekte: ochrana tradícií a obyčajov, ukázanie spoločných prvkov v kultúre a umení a rozšírenie a posilnenie existujúcich susedských vzťahov. V rámci mikroprojektu sa zrealizovalo množstvo aktivít, ktoré umožnili spopularizovať kultúru a tradície pohraničia, zachránili pred zabudnutím dedičstvo po predkoch, a umožnili tiež spoznať súčasné umelecké prejavy (spev, tanec, ručná výroba, sochárstvo, maliarstvo, miestne jedlo).
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0034
Oprávnený rozpočet
46 489,94 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
39 516,44 EUR

Úspechy projektu

  1. rganizácia cyklu siedmich umeleckých workshopov a workshopov zameraných na ručnú výrobu.
  2. Realizácia workshopov spojených s veľkonočnými tradíciami Poľska a Slovenska.
  3. Organizácia „Worskshopu cimbalistov“.
  4. Organizácia „Workshopu regionálneho ľudového tanca pre deti“ a „Tvorivých workshopov“
  5. Organizácia umeleckých plenérov – maliarskeho a sochárskeho
  6. Vydanie katalógu o plenéroch.

Vedúci partner

Ośrodek Kultury w Dukli

Kościuszki 4
38-450 Dukla

Partneri projektu

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník
+421 54 75 21 068
riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk
www.osveta.sk

Galéria

Lokalizácia projektu