Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Tanečná ulica
"Milujúc tanec a žijúc tancom vyjadrujeme sami seba“ – také motto sprevádzalo účastníkov workshopov zrealizovaných v rámci mikroprojektu s názvom "Tanečná ulica“. Medzi naplánovanými aktivitami boli, o. i. organizácia tanečných workshopov s názvom "Víkend venovaný tancu v Krosne“ a usporiadanie nočného maratónu tanečných predstavení a výstavy fotografií s tanečnou tematikou. Najdôležitejšou súčasťou mikroprojektu bola integrácia komunít pohraničia. Výsledkom bolo vytvorenie poľsko-slovenskej tanečnej skupiny. Propagácia kultúrneho bohatstva poľsko-slovenského pohraničia bola možná aj vďaka zorganizovaniu prázdninových tanečných workshopov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
03-04-2017
Dokončenie projektu
30-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0028
Oprávnený rozpočet
58 548,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 765,80 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia podujatia "Víkend venovaný tancu v Krosne“.
  2. Organizácia 3-dňového fotografického workshopu.
  3. Vydanie albumu s názvom "Tanec obrazov obraz tanca“.

Vedúci partner

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Kolejowa 1
38-400 Krosno
+48 13 43 21 898 wew. 140
rckp@rckp.krosno.pl
www.rckp.krosno.pl

Partneri projektu

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník
+421 54 75 21 068
riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk
www.osveta.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu