Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Objavte vinice Podkarpackie
Realizácia mikroprojektu bola začiatkom tvorenia značky Karpatská vínna cesta. Projekt zahŕňal prípravu skupiny vinárov na fungovanie na chodníku, propagáciu a vybudovanie siete spolupráce s odvetvím gastronómie, gestormi a poskytovateľmi turistických informácií. Tieto aktivity posilnili miestny potenciál cestovného ruchu, a tiež umožnili výmenu osvedčených postupov medzi Podkarpatským vojvodstvom a Slovenskom.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0026
Oprávnený rozpočet
58 107,66 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 391,51 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytýčenie a propagácia Karpatskej vínnej cesty.
  2. Vydanie sprievodcu po ceste.
  3. Vytvorenie filmu propagujúceho vytvorenú cestu.
  4. Organizácia študijnej návštevy pre 10 blogerov/novinárov.
  5. Organizácia podujatia „Dni vína“ v Jasle.

Vedúci partner

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partneri projektu

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A
080 01 Prešov
+421 51 74 65 381, +421 91 59 63 035
benes@arrpsk.sk
www.arrpsk.sk

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

www.karpackiszlakwina.pl

Lokalizácia projektu