Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cestou Ikon zo Sanoku do Humenného
Cesta ikon vedúca zo Sanoku do Humenného sa počas mnohých rokov tešila obrovskému záujmu domácich aj zahraničných turistov. Umožňovala navštíviť najzaujímavejšie príklady pravoslávnej architektúry v regióne, ako sú svätyňa v Uluczi, príp. trasa dolinou Osławy. Cesta si však vyžadoval rekonštrukciu. Podujali sa na to partneri z Humenného a Sanoku, ktorí doplnili chýbajúce označenie a zmodernizovali existujúci systém. Na trase sa objavili označenia kódmi QR s informáciami o objektoch pre smartfóny. K propagácii kultúrneho dedičstva oblasti pohraničia prispela tiež organizácia jarmoku v Sanoku, počas ktorého bolo možné obdivovať umelecké remeslá a výrobky a ochutnať miestne špeciality. V rámci mikroprojektu bola vytvorená webová stránka Cesty ikon s možnosťou geolokalizácie. Vznikli tiež početné publikácie vrátane turistického sprievodcu. Slovenský partner sa zase postaral o vydanie mapy s označenou cyklistickou trasou a zaujímavými miestami v pohraničnej oblasti a zorganizoval plenér prezentujúci ľudovú tvorbu.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0009
Oprávnený rozpočet
92 001,54 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
78 201,30 EUR

Úspechy projektu

1. Modernizácia cyklistickej Cesty ikon na dĺžke 100 km.
2. Organizácia jarmoku.
3. Vytvorenie a vydanie 12 000 kusov propagačných materiálov s názvom „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“.

Vedúci partner

Gmina Miasta Sanoka

Rynek 1
38-500 Sanok
+48 13 46 52 811
sekretariat@um.sanok.pl
www.sanok.pl

Partneri projektu

Mesto Humenné

Kukorelliho 34
066 28 Humenné
+421 57 78 63 211
tlacove@humenne.sk
www.humenne.sk

Galéria

Webová stránka projektu:

http://szlakiemikon.pl/

Lokalizácia projektu