Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
V srdci Karpát – hranica, ktorá spája
Cieľom mikroprojektu je široko chápaná popularizácia poľsko-slovenského pohraničia. Autori nápadu sa podujali vytýčiť a spropagovať ustálenú hranicu medzi Východnými a Západnými Karpatmi. Na tento účel bola zorganizovaná konferencia, na ktorej boli vyznačené dôležité body geografickej hranice a jej turistický dosah. V obciach Komańcza, Trstená a Krempna boli vytvorené nástenné maľby predstavujúce portréty predstaviteľov karpatskej fauny s nápisom „Východné Karpaty – Západné Karpaty“ v poľskom a slovenskom jazyku. Ďalšia aktivita pozostávala z organizácie vzdelávacieho a propagačného podujatia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-04-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0003
Oprávnený rozpočet
58 160,55 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 436,46 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytýčenie hranice medzi Východnými a Západnými Karpatmi.
  2. Organizácia konferencie „Hranica medzi Karpatmi“.
  3. Organizácia propagačno-vzdelávacieho podujatia.
  4. Organizácia 6-dňových workshopov, ktoré prispeli k vytvoreniu nástenných malieb.

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galéria

Film

Lokalizácia projektu