Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí
V reakcii na nízky pocit spolupatričnosti s regiónom medzi miestnou komunitou partneri pripravili sériu aktivít, ktoré z dlhodobého hľadiska zmenia vnímanie pohraničia. Na tento účel bol vytvorený študijný program pre odborníkov v oblasti cestovného ruchu, zrekonštruované a upravené budovy s kultúrnou hodnotou, ktoré môžu využívať obyvatelia regiónu, a vytvorená bola aj aplikácia-sprievodca ropsko-zborovským pohraničím.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0170/17
Oprávnený rozpočet
2 482 759,49 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 110 345,50 EUR

Úspechy projektu

Na aktivizáciu obyvateľov pohraničia sa využili nevyužité a doteraz neobjavené prvky dedičstva regiónu.

V Rope bolo postavené Centrum tvorivej práce „Hyblówka” na počesť Antoniho Hybla, umelca a vynálezcu poľských huslí s okrídlenou dušou. Nachádzajú sa tu dielne na výrobu huslí, sochárske a maliarske ako aj vzdelávacia kuchyňa. Storočný kaštieľ a okolitý park boli zrekonštruované a boli v nich zriadené expozície týkajúce sa životného prostredia a vývoja Karpát.

rekonštrukcia kostola svätej Žofie, ktorý nebol obnovený po požiari v roku 1914. Dnes je to zariadenie prispôsobené na umelecké a spoločenské aktivity. Okrem toho bol zrekonštruovaný hrad týčiaci sa nad Zborovom, kde sa teraz môžu plánovať kultúrne podujatia.

Projekt tiež predpokladal realizáciu postgraduálneho štúdia pre pracovníkov verejnej správy a kultúrnych inštitúcií. Interdisciplinárne tímy odborníkov vypracovali originálne výučbové programy. V akademickom roku 2020/2021 bol uskutočnený dvojsemestrálny postgraduálny kurz s názvom  „Riadenie kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”. Uskutočnili sa aj školenia pre sprievodcov, počas ktorých bola predstavená živá kultúra poľsko-slovenského pohraničia. Ich program zahŕňal prednášky, workshopy, študijné návštevy a aktivity v teréne. S cieľom zapojiť do projektových aktivít čo najviac obyvateľov pohraničia sa na oboch stranách hranice organizovali exkurzie a kultúrno-vzdelávacie semináre prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Témou stretnutí boli zanikajúce činnosti: bylinkárstvo, včelárstvo, domáce spracovávanie, kamenárstvo, šindľovníctvo a dechtárstvo.

Začali sa cyklické jarmoky miestnych výrobkov, ktoré spoločne organizujú partneri projektu. Spojením všetkých aktivít projektu vznikla aplikácia Wrota Karpat, ktorá je sprievodcom po zaujímavostiach ropsko-zborovským pohraničím.

Vedúci partner

Gmina Ropa

Ropa 733
38-312 Ropa
+48 18 35 34 014
gmina@eu-ropa.pl
www.ropa.iap.pl

Partneri projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Fundacja "Szlachetne zdrowie..."

Ropa 578
38-312 Ropa
fudacja_szlachetne_zdrowie@wp.pl 
www.szlachetnezdrowie.iaw.pl 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS"

Gładyszów 45
38-315 Gładyszów
+48 18 35 10 255 
ksbaranczuk1@me.com 
www.eleos.gladyszow.org 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 29 35 700
msap@uek.krakow.pl 
www.uek.krakow.pl

Galéria

Lokalizácia projektu