Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave
Projekt je zlokalizovaný na území chránených oblastí s bohatým potenciálom a kultúrnym a prírodným dedičstvom. Mnohí obyvatelia však naďalej nepoznajú prírodné a kultúrne bohatstvo regiónu. Bude preto vybudovaná okružná cyklistická trasa, ktorá bude viesť cez cezhraničnú oblasť a bude prezentovať spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo Oravy v Poľsku a na Slovensku.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-11-2019
Dokončenie projektu
30-11-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0176/17-00
Oprávnený rozpočet
1 308 277,51 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 112 035,83 EUR

Úspechy projektu

Hlavný cieľ: Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla cezhraničným regiónom a prezentovala spoločne dedičstvo. Na trase budú rôzne prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve (informačné tabule) a ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva: svätyne, turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite.

Lipnica Wielka vybuduje cyklotrasu na svojom územi, a otvori Múzeum pastierstva, a vykoná renováciu historických kaplniek. Obec Bobrov bude realizovať projekt označením jestvujúcich úsekov cyklotrasy a súčasne vybaví trasu o nový objekt, ktorým bude Centrum hasičských tradícií. Vo vybudovanom objekte bude múzeum hasičskej techniky. Obec Zubrohlava vybuduje nový úsek cyklotrasy vrátane jej označenia a tiež vybaví trasu o nový objekt, ktorým bude Dom dedičstva v oblasti plátenníctva. Obec Rabčice vybuduje nový úsek cyklotrasy vrátane jej označenia.

Vedúci partner

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka 
+48 18 26 34 595
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl

Partneri projektu

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
+421 43 55 24 397, 43 55 24 398
obecbobrov@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Obec Rabčice

Rabčice 650
029 45 Rabčice
+421 43 55 94 205
ocu@rabcice.sk
www.rabcice.sk

Obec Zubrohlava

Plátennícka 464/2
029 43 Zubrohlava
+421 43 55 21 261
obeczubrohlava@orava.sk
www.zubrohlava.eu

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová