Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji
Hlavným cieľom strešného projektu je zabezpečenie podmienok na realizáciu mikroprojektov, ktoré inovačným spôsobom prehĺbia spoluprácu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Partneri realizujú úlohy z oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva. Aktivity sa realizujú v Podkarpatskom vojvodstve a v Prešovskom kraji.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0001/16-02
Oprávnený rozpočet
7 844 248,94 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
6 667 611,52 EUR

Vedúci partner

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partneri projektu

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

 

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová