Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave
Orava poráža politické rozdelenie z dávnych čias. Susedia z obidvoch krajín si nič nerobia z hranice a tvoria spoločnú propagáciu regiónu. V Lipnici Wielkej vzniklo Centrum miestneho produktu a v Bobrove – Múzeum a sála pre vystúpenia. Kultúrne podujatia posilňovali spoločenské väzby, identitu vidieckej komunity, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifickosti vidieckych oblastí.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-11-2016
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0047/16-00
Oprávnený rozpočet
690 272,78 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
586 731,83 EUR

Úspechy projektu

Projektové aktivity: Bohatá kultúra Oravy si nevšíma hory, ktoré ju rozdeľujú na slovenskú a poľskú časť, neberie do úvahy ani administratívnu hranicu. V rámci projektu bolo vo Vyšnej Lipnici vybudované Centrum miestneho produktu, ktoré je odpoveďou na potreby miestneho spoločenstva. Okrem toho vzniklo múzeum a sála v Bobrove, kde sa konajú kultúrne a prírodopisné podujatia pre obyvateľov okolia.

Dlhodobé výsledky: Cieľom všetkých opatrení je zvýšenie kvality života na vidieku prostredníctvom uspokojenia sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov obcí a propagácia vidieckych oblastí. Centrum miestneho produktu prispieva k zvýšeniu turistickej a investičnej atraktivity pohraničia, umožňuje rozvíjať identitu vidieckeho spoločenstva, zachovať kultúrne dedičstvo a špecifické vlastnosti vidieckych oblastí. Rozšírenie doterajšej ponuky na turistickej trase prispieva k zvýšeniu záujmu o ňu a zintenzívneniu jej využívania. Projektové aktivity prispievajú k zvýšeniu povedomia miestneho obyvateľstva a turistov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu. Výsledkom je cezhraničný produkt cestovného ruchu, ktorý zahŕňa uskutočnené investičné aktivity a tvorí jeden systém pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Vedúci partner

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka 
+48 18 26 34 595
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl

Partneri projektu

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
+421 43 55 24 397, 43 55 24 398
obecbobrov@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Lokalizácia projektu