Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia
Poľsko-slovenské pohraničie je oblasť s veľmi hodnotným kultúrnym dedičstvom, tento potenciál však nie je úplne využitý. Partneri vykonali renováciu významných kultúrnych pamiatok v Sabinove a Muszyne, ktoré predstavujú potenciál umožňujúci tvoriť a rozširovať turistickú ponuku určenú pre návštevníkov z Poľska a Slovenska.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-08-2019
Dokončenie projektu
31-07-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0118/17-00
Oprávnený rozpočet
2 754 064,79 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 340 955,05 EUR

Úspechy projektu

Hrad v Muszyne je dokonalým príkladom strážnej architektúry pohraničia a jeho úžasná história je systematicky znovu objavovaná. Stredoveké mestské múry mesta Sabinov sú jedným z najlepšie zachovaných autentických obranných systémov kráľovských miest na východnom Slovensku. Obidva tieto objekty majú obrovský potenciál prilákať množstvo turistov, ich zlý technický stav a slabá propagácia ich však drží v pozadí v porovnaní s inými, často historicky menej významnými pamiatkami. 

Muszyna vykoná renováciu a spevnenie múrov hradu. Okrem toho zrealizuje prestavbu budovy veže – bašty, vybuduje vyhliadkové miesta, sanitárne zariadenia spolu s potrebnými sieťami. Bude tiež vytýčený náučný chodník, vybudovaná lávka a nainštalovaná malá infraštruktúra. 

V Sabinove investícia zahŕňa renováciu vybraných častí zrúcanín, neexistujúcich častí najviac autentického opevnenia mesta, čo umožní zrealizovať konzervátorské práce a rekonštrukciu kurtín a čiastkovú rekonštrukciu zachovaných veží. Doplnením bude archeologický prieskum, ktorý presne stanoví rozsah opráv a renovácie vybraných častí. 

Vedúci partner

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partneri projektu

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57
083 01 Sabinov 
+421 51 48 80 422
msu@sabinov.sk
www.sabinov.sk 

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová