Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sącz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina
Projekt „Prírodné klenoty pohraničia (…)“ vytvára atraktívny turisticko-rekreačno-vzdelávací produkt, a zároveň implementuje riešenia, ktoré chránia prírodu. V Starom Sączi na Mestskej hore vznikne chodník v korunách stromov, ktorý umožní pozorovať prírodu inovačným spôsobom a bez zasahovania do samotného biotopu. Atrakcia bude prístupná po naprojektovanom chodníku, ktorý bude ukazovať život obojživelníkov žijúcich v Popradskom krajinnom parku, a taktiež učiť deti a mládež, ako sa vhodne správať vo svete prírody. Dôležitou súčasťou projektu budú cyklus workshopov a populárno-vedecká konferencia na záver projektu, zamerané na vypracovanie riešení, ktorých cieľom bude spájanie ochrany prírody a zachovanie jej bohatstva pre budúce generácie.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0099/17-00
Oprávnený rozpočet
2 936 595,72 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 496 106,32 EUR

Úspechy projektu

V Starom Sączi na Mestskej hore vznikne chodník v korunách stromov, ktorý umožní pozorovať prírodu inovačným spôsobom a bez zasahovania do samotného biotopu. Atrakcia bude prístupná po naprojektovanom chodníku, ktorý bude ukazovať život obojživelníkov žijúcich v Popradskom krajinnom parku, a taktiež učiť deti a mládež, ako sa vhodne správať vo svete prírody.

V Levočskej Doline bol naprojektovaný chodník ukazujúci život tunajších obojživelníkov  a najvzácnejšie prvky miestnej flóry. Chodník bude viesť dookola neveľkého rybníka – prirodzeného biotopu obojživelníkov. Dôležitou súčasťou projektu budú cyklus workshopov a populárno-vedecká konferencia na záver projektu, zamerané na vypracovanie riešení, ktorých cieľom bude spájanie ochrany prírody a zachovanie jej bohatstva pre budúce generácie.

Autori projektu poukázali aj na to, že nevyhnutnou súčasťou realizovaných aktivít je tiež moderné a atraktívne prezentované ekologické vzdelávanie, ktoré povedie k zmene prístupu nás všetkých k životnému prostrediu a jeho významu pre človeka.

Vedúci partner

Gmina Stary Sącz

Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
+48 18 44 60 270
gmina@starysacz.um.gov.pl
www.stary.sacz.pl 

Partneri projektu

Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla
054 01 Levoča
+421 53 45 14 001
mesto@levoca.sk
www.levoca.sk 

Galéria

Lokalizácia projektu