Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí
Konzervátorské rekonštrukcie, modernizácia budov, zlepšenie prístupnosti pre návštevníkov, ako aj rozšírenie ponuky múzeí prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích parkov, senzorických záhrad, príp. prírodovedných chodníkov – to je niekoľko úloh, ktoré budú už onedlho zrealizované v piatich poľských a dvoch slovenských múzeách a v sliezskom dome kultúry.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-06-2018
Dokončenie projektu
30-09-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0098/17-01
Oprávnený rozpočet
2 746 912,14 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 334 875,11 EUR

Úspechy projektu

Projekt je určený predovšetkým osobám so zníženou pohyblivosťou a so špeciálnymi potrebami. Medzi tieto osoby patria, o. i. rodičia a opatrovníci s deťmi, nevidomí a slabozrakí, nepočujúci a slabo počujúci, osoby s autizmom a ADHD. Aby vyšli v ústrety ich očakávaniam, partneri projektu nadviazali úzku, cezhraničnú spoluprácu viacerých muzeálnych objektov. Naplánovali konzervátorské rekonštrukcie, modernizácie budov, vytvorenie vzdelávacích parkov, senzorických záhrad, prírodovedných chodníkov a využitie moderných nástrojov IT.  

Do realizácie projektu je zapojených osem kultúrnych inštitúcií, z toho päť malopoľských múzeí, dve žilinské a sliezsky dom kultúry. Lídrom zámeru je Múzeum – Dwory Karwacjanov a Gładyszov v Gorliciach.  

Efekty  

6 objektov získalo nové vzdelávacie a senzorické záhrady. Ich cieľom je stimulácia zmyslov (čuchu, sluchu, zraku, hmatu) a emócií prostredníctvom možnosti pocítiť rôzne vône, farby a dotýkať sa rôznych druhov povrchov. 

V Skanzene pogórzańskej dediny v Szymbarku (Múzeum – Dwory Karwacjanov a Gładyszov) vznikol vzdelávací park histórie ľudového stavebníctva a strojov z poľsko-slovenského pohraničia. Bola zrealizovaná aj výstava ľudových krojov.  

Tatranské múzeum v Zakopanom vytvorilo, o. i. miniatúrne makety najdôležitejších objektov vo witkiewiczovskom štýle, s opisom v Braillovom písme, ktoré sú určené pre nevidiacich a slabozrakých. Pripravilo tiež senzorické vzdelávacie súpravy, ktoré vystavujú prvky s motívmi v podhalanskom štýle. 

Rekonštrukcie objektov sa vykonali, o. i. v Múzeu Nikifora v Krynici-Zdrój a v renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Bol vybudovaný príjazd a pavilón umožňujúci predstavenie muzeálnych zbierok osobám so špeciálnymi potrebami. 

Doplnením projektu je aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje samostatné navštevovanie muzeálnych objektov. Aplikácia umožňuje navigáciu  osobám so zrakovým postihnutím. Vytvorené produkty prispievajú k zvýšeniu atraktivity a dostupnosti múzejných objektov pre ľudí so špeciálnymi potrebami na oboch stranách hranice. Je to prvý projekt v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti, ktorý komplexným a moderným spôsobom odpovedá na potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

Vedúci partner

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Walerego Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice
+48 18 35 35 618
galeria@gorlice.art.pl
www.muzeum.gorlice.pl 

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín, Slovensko
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, b.n.
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 527 09
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Podzamcze 1
32-551 Wygiełzów
+48 32 62 28 749
sekretariat@mnpe.pl 
mnpe.pl 

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Niepodległości 42 
43-502 Czechowice-Dziedzice
+48 32 21 53 285
mdk@mdk.czechowice-dziedzice.pl
www.mdk.czechowice-dziedzice.pl 

Liptovské múzeum v Ružomberku

Námestie Š. N, Štefana Nikolaja Hýroša 10 
034 01 Ružomberok
+421 44 43 22 468
sekretariat@liptovskemuzeum.sk
www.liptovskemuzeum.sk 

Film

Webová stránka projektu:

https://www.muzeaotwarte.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová