Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spája nás príroda a kultúra
Interreg Poľsko – Slovensko to nie sú len štandardné projekty, ale aj mikroprojekty pod dohľadom euroregiónov spolu s partnermi zo Slovenska. Strešný projekt s názvom „Spája nás príroda a kultúra“, realizovaný v rámci partnerstva euroregiónu „Tatry“, VÚC Prešov a VÚC Žilina, slúži na implementáciu takýchto mikroprojektov, a ich cieľom je väčšia atraktívnosť poľsko-slovenského pohraničia v oblasti dedičstva a propagácia jeho bohatstva.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0005/16
Oprávnený rozpočet
8 758 885,37 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
7 445 052,44 EUR

Vedúci partner

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Lokalizácia projektu