Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce
Cieľom projektu je hospodársky rozvoj pohraničia s využitím zdrojov a ľudského kapitálu v súlade so zásadou udržateľného rozvoja. Projekt pozostáva z troch hlavných úloh vybraných na základe identifikácie potrieb regionálneho rozvoja v oblasti odborného vzdelávania: 1. analýza regionálneho odborného vzdelávania v oblasti pohraničia umožňujúceho zamestnávať absolventov na miestnom trhu práce a odporúčania týkajúce sa zlepšenia učebných osnov, 2. organizácia návštev, workshopov a tematických stretnutí s cieľom získať poznatky o rozdieloch v učebných osnovách na Slovensku a v Poľsku (účastníkmi budú učitelia a experti z obidvoch krajín), 3. realizácia spoločnej propagačnej kampane o profesionálnych možnostiach v regióne zameranej na absolventov odborných škôl.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-10-2019
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-SK-0197/18
Oprávnený rozpočet
235 839,20 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
200 463,32 EUR

Vedúci partner

MAS Orava, o.z.

Oravský Podzámok č. 60
027 41 Oravský Podzámok
+421 43 23 88 740
info@masorava.sk
www.masorava.sk

Partneri projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Sobieskiego 7C
34-480 Jabłonka
+48 601 488 584
biuro@leaderorawa.pl
www.leaderorawa.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 62 771
zsckr@nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Heleny Gniewosz 160
38-530 Zarszyn
+48 13 46 53 980
sekretariat@zsckr-nowosielce.pl
www.zsckr-nowosielce.pl

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová