Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne
Cieľom projektu je zvýšenie vedomostí potenciálnych turistických sprievodcov z oblasti pohraničia. Je naplánovaná príprava 10 tematických blokov predstavujúcich pohraničie ako región so spoločnou históriou a kultúrou – o. i. 1. svetová vojna v Karpatoch, gréckokatolícke kostoly, Židia a ich pamiatky, kultúrna krajina, formovanie priestoru regionálnej identity.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-SK-0196/18
Oprávnený rozpočet
377 874,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
321 192,96 EUR

Úspechy projektu

Jeden kurz trvá približne 200 až 240 hodín. V prvom roku projekt plánuje prípravu školení a v druhom roku zaškolenie celkovo 200 účastníkov, najmä mladých ľudí z regiónu. Vďaka získaným vedomostiam budú môcť účastníci nájsť prácu v sektore turistických služieb v regióne.

Vedúci partner

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Partneri projektu

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Tadeusza Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
+48 17 87 21 000
promocja@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

Webová stránka projektu:

https://www.unipo.sk/turistickecesty/

Lokalizácia projektu