Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cezhraničný gymnaziálny klaster G13
V podmienkach prihraničného regiónu fungujú gymnázia, ktoré sú zaojené do tohto projektu. Gymnázia sa nachádzajú pomerne blizsko seba navzájom a napriek tomu absentuje akákoľvek širšia platforma spolupráce a dokonca aj komunikácie. Akákoľvek spolupráca je maximálne bilaterálna. Pričom v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na kvalitu gymnaziálneho vzdelávania a to jednak z hľadiska uplatnenia absolventov na náročnom trhu práce a jedna z hľadiska ich ďalšieho pokračovania na vysokej škole.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-SK-0187/18
Oprávnený rozpočet
894 431,53 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
760 266,78 EUR

Úspechy projektu

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na kvalitu gymnaziálneho vzdelávania a to jednak z hľadiska uplatnenia absolventov na náročnom trhu práce a jedna z hľadiska ich ďalšieho pokračovania na vysokej škole. Úspešnosť v obidvoch týchto smeroch je vyslovene podmienená kvalitou vzdelávacieho procesu na gymnáziu. Preto by gymnázia mali neustále inovovať jednotlivé predmety tak, aby boli v súlade s požiadavkami trhu práce a v súlade s požiadavkami kvalitných vysokých škôl. Práve realizáciou tohto projektu sa prispieva ku naplneniu týchto požiadaviek. Školy vďaka realizácií projektu získajú inovovanú metodiku ku takmer všetkým vyučovacím predmetom a zároveň budú tieto inovácie obohatené o cezhraničný prvok. Vzájomná spoluráca je nevyhnutná na dosiahnutie výsledkov projektu, pretože nie je v možnostiach jednotlivých škôl inovovať všetky predmety len svojím vlastným úsilím. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že výsledky projektu sú aplikovateľné aj na ostatných gymnáziách v ďalších regiónoch.

 

Hlavným výsledkom predkladaného projektu má byť účinné a významné zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách zapojených do projektu, prostredníctvom realizácie spoločných aktivít. V rámci projektu vznikne gymnaziálny klaster, ktorého zmyslom bude prehlbovať spoluprácu medzi jednotlivými školami. V dôsledku realizácie projektu a zvýšenie kvality vzdelávania sa pre absolventov gymnázií zlepšia možnosti uplatnenia sa na trhu práce, v prípade ak nebudú ďalej pokračovať na v štúdiu na vysokej škole, respektíve sa im zlepšia možnosti prijatia na kvalitnú vysokú školu. Tieto výsledky sú veľmi dôležité, pretože v súčasnosti je veľký dôraz kladený na kvalitu a zručnosti zamestnancov a to najmä ak sa jedná o absolventov bez predchádzajúcich pracovných skúsenosti. Rovnako aj kvalitné vysoké školy majú dnes možnosť výberu svojich študentov a vyberaj si len tých najlepších. V rámci aktivít a výsledokv projektu je potrebné zdôrazniť , že nie je možné tieto výsledky dosiahnúť bez vzájomnej spolupráce, pretože ak by ich chcela dosiahnúť niektor škola samostatne, musela by vyvinúť neprimerané úsilie a nebolo by to možné ani z kapacitných dôvodov.

Vedúci partner

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23
02 901 Námestovo
+421 43 41 36 309
gymnosekret@vuczilina.sk
www.gabnam.sk

Partneri projektu

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Hodžova 860/9
031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 18 332
school@gymlm.sk
www.gymlm.edupage.org

Gymnázium Jozefa Lettricha

Josefa Lettricha 2
036 01 Martin
+421 43 42 30 798
office@gymlet.sk
www.gymlet.sk

Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

Malá hora 3
036 01 Martin
+421 43 41 33 191
office@gymmt.sk
www.gvpt.sk

Gymnázium Varšavská cesta 1

Varšavská cesta 1
01 008 Žilina
+421 41 50 05 530
gymnazium@gvarza.edu.sk 
www.gvarza.edu.sk

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22
01 001 Žilina
+421 41 56 20 288
gvoza@gvoza.sk
www.gvoza.edupage.org

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29
011 80 Žilina
+421 41 76 37 700
gymnazium@gymza.sk 
www.gymza.edupage.org

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4
014 44 Bytča
+421 94 86 65 611
skola@gymbytca.edu.sk
www.gymbytca.edupage.org

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jesenského 2243
024 04 Kysucké Nové Mesto
+421 41 42 20 052
riaditel@gymknm.sk
www.gymknm.sk

Gymnázium Rajec

Javorová 5
015 21 Rajec
+421 41 54 24 508
gymrajec@gmail.com
www.gymrajec.edupage.org 

Webová stránka projektu:

https://www.g13.sk/

Lokalizácia projektu