Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Športové pohraničie
Cieľom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj mladých ľudí študujúcich na športových školách a možnosť získať odbornú spôsobilosť ako inštruktori lyžovania a rozhodcovia. V prihraničnom regióne na poľskej aj slovenskej strane sa nachádza a buduje množstvo lyžiarskych stredísk, kde mladí ľudia vstupujúci na trh práce budú môcť uplatniť získanú kvalifikáciu. Mladí ľudia zapojení do projektu, takmer 900 poľských a slovenských študentov, sa zúčastnia na mnohých národných a medzinárodných táboroch, kurzoch a školeniach.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-07-2019
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-24-0184/18
Oprávnený rozpočet
527 980,30 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
448 783,25 EUR

Úspechy projektu

Cieľová skupina

Cieľom projektu je podporovať športovo nadaných mladých ľudí v ich rozvoji ako profesionálnych športovcov, ako aj poskytovať príležitosti na získanie odbornej kvalifikácie lyžiarskych inštruktorov a rozhodcov. Spolupráca s partnerskou školou poskytne príležitosť na výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti vzdelávania športovcov. Škola z Banskej Bystrice s rovnakým vzdelávacím profilom sa nachádza mimo oblasti podpory, ale veľmi často využíva zariadenia v prihraničnom regióne počas vzdelávania, mladí ľudia tam trávia čas a po získaní kvalifikácie sa budú môcť zamestnať v slovenských centrách v blízkosti hranice. Súčasťou projektu je aj vypracovanie spoločnej metodiky odbornej prípravy, organizovanie výcvikových táborov. Celkovo sa na spoločnej príprave a tréningoch zúčastní takmer 900 študentov športových škôl.

Zlepšenie kvality športového rozvoja

Počas spolupráce sa zameriame na aktivity, ktoré umožnia mladým ľuďom a trénerom spoločne trénovať a cvičiť, navzájom sa učiť zo svojich vedomostí a spoznávať iné športové zariadenia, ako aj na organizovanie inštruktorských a rozhodcovských kurzov pre mladých ľudí, vďaka ktorým získajú špecifickú odbornú kvalifikáciu. Nákup plánovaného vybavenia haly, posilňovne, wellness a lyžiarskeho vybavenia poskytne trénerom možnosť trénovať na primerane vysokej úrovni s vybavením zodpovedajúcej triedy. Bude možné zaviesť a vyskúšať rôzne tréningové metódy v hale alebo posilňovni, po ktorých bude nasledovať aplikácia regenerácie a zotavenia potrebného na udržanie formy. Nové, kvalitné športové vybavenie poskytne žiakom možnosť čo najlepšie využiť svoje schopnosti a súťažiť.

Výsledky

Hlavným výsledkom projektu je, že účastníci získajú odborné kompetencie ako lyžiarski inštruktori a športoví rozhodcovia. Ďalším účinkom je zvýšenie športovej úrovne profesionálnych športovcov, čo im pomôže dosiahnuť lepšie výkony a súťažné úspechy. Zároveň zdokonalená tréningová metodika, ktorú tréneri vypracovali, zvýši kvalitu ich práce so športovcami a pomôže im ešte lepšie sa pripraviť na športové súťaže.

Vedúci partner

Powiat Bielski

Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 813 69 00, +48 33 812 53 00
kancelaria@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl

Partneri projektu

Stredná športová škola Banská Bystrica

Trieda SNP 54
974 01 Banská Bystrica
+421 48 47 12 894
sekretariat@sgbb.edupage.org
www.sgbb.edupage.org

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová