Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Športové pohraničie
Športové pohraničie
Cieľom projektu je podpora športovo talentovanej mládeže v jej rozvoji ako profesionálnych športovcov, ako aj vytvorenie možnosti získať odborné kvalifikácie inštruktorov lyžovania a rozhodcov. V oblasti pohraničia na poľskej aj slovenskej strane existuje a vzniká množstvo lyžiarskych stredísk, v ktorých bude môcť mládež vstupujúca na trh práce využiť získané kvalifikácie. Počas spolupráce sa zameriame na aktivity umožňujúce mládeži a trénerom spoločný tréning a školenia, čerpanie zo svojich vedomostí a spoznávanie iných športových objektov, ako aj na organizáciu inštruktorských a rozhodcovských kurzov pre mládež, ktoré im poskytnú konkrétne odborné kvalifikácie.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-07-2019
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-24-0184/18
Oprávnený rozpočet
527 980,30 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
448 783,25 EUR

Úspechy projektu

Škola z Banskej Bystrice sa nachádza mimo oprávneného územia, ale veľmi často počas tréningov využíva objekty, ktoré sa nachádzajú v pohraničnej oblasti, mládež tam trávi väčšinu času a aj po získaní relevantných oprávnení bude môcť pracovať v slovenských strediskách, nachádzajúcich sa v blízkosti hranice. V priebehu spolupráce sa budeme sústrediť na aktivity, ktoré umožňujú mládeži a trénerom spoločné tréningy a školenia, vzájomné odovzdávanie vedomostí a spoznávanie iných športových objektov. Budeme sa tiež sústrediť na usporiadanie inštruktorských a rozhodcovských kurzov pre mládež, vďaka ktorým získa konkrétne profesijné oprávnenia. Zakúpenie naplánovaného vybavenia haly, posilňovne, miestnosti biologickej obnovy, lyžiarskych potrieb poskytne trénerom možnosť realizovať tréningy na požadovanej vysokej úrovni, čo umožňujú iba kvalitné potreby a zariadenia. Bude možné zaviesť a testovať rôzne tréningové metódy v hale, alebo v posilňovni a po nich obnovu a regeneráciu, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie potrebnej kondície. Nové kvalitné športové potreby a zariadenia poskytnú študentom možnosť využiť svoje zručnosti v celom rozsahu a súťažiť na najvyššej úrovni.

Hlavným výsledkom projektu je získanie inštruktorských lyžiarskych a rozhodcovských oprávnení v rámci uskutočnenia profesijných kurzov (Certifikáty dostane približne 12,3% účastníkov). Ďalším výsledkom je zvýšenie úrovne profesionálnych športovcov, čo im pomôže pri dosahovaní lepších športových výkonov a pretekárskych úspechov. Súčasne zdokonalená metodika trénovania, vypracovaná trénermi po absolvovaní tréningových táborov a školení, zvýši kvalitu ich práce s pretekármi a pomôže im lepšie pripraviť športovocov na súťaže.

Vedúci partner

Powiat Bielski

Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 813 69 00, +48 33 812 53 00
kancelaria@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl

Partneri projektu

Stredná športová škola Banská Bystrica

Trieda SNP 54
974 01 Banská Bystrica
+421 48 47 12 894
sekretariat@sgbb.edupage.org
www.sgbb.edupage.org

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová