Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí
Projekt predpokladá vývoj, publikovanie a publikovanie metodických a didaktických odporúčaní pre implementáciu workshopov typu GAME JAM v oblastiach súvisiacich s dizajnom her a multimédií. Projekt je odpoveďou na potreby vzdelávania súvisiace s rýchlym tempom technologických zmien, ako aj nedodržaním didaktických metód súčasným požiadavkám trhu práce. Projekt navyše reaguje na výzvy spojené s lokalizáciou na hraniciach, vytvára prostredie spolupráce a výmeny skúseností pre špecializované školiace strediská umiestnené na hraniciach. Poskytuje študentom možnosť čerpať z spoločného dedičstva v umeleckej a tvorivej sfére, ako aj učiť sa pracovať v medzinárodnom prostredí a pripravovať sa na profesionálnu činnosť na cezhraničnom trhu práce.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-10-2019
Dokončenie projektu
30-09-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-24-0181/18
Oprávnený rozpočet
315 478,20 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
268 156,47 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu sa plánovalo vypracovanie odporúčaní pre túto didaktickú prácu prostredníctvom: realizácie dvoch cyklov spoločných workshopov GAME JAM pre skupiny študentov z Poľska a Slovenska (1 v Žiline a 1 v Cieszyne), študijné stretnutia; konzultácie s odborníkmi a zástupcami multimediálneho priemyslu a študentských prieskumov. Súhrnom projektu bude konferencia a publikácia digitalizovanej publikácie didaktických odporúčaní pre metódu GAME JAM. Táto publikácia sa môže stať základom pre ďalšiu vedeckú a didaktickú spoluprácu školy pohraničnej oblasti a ďalších vzdelávacích centier v sektore nových technológií. 

Vedúci partner

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Lokalizácia projektu