Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
MikroINTERREG - edu PL-SK
Strešný projekt umožní mikroprijímateľom jednoducho a priamo realizovať mikroprojekty, ktoré sú inovatívne a prispejú k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného a profesijného vzdelávania, ktoré zabránia vyľudňovaniu pohraničia, najmä odlivu mladých ľudí a pracovných síl k prispôsobeniu systému odborného vzdelávania s požiadavkami cezhraničného trhu práce a očakávaniam zamestnávateľov v oblasti podpory.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-24-0003/16
Oprávnený rozpočet
1 165 151,98 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
990 379,08 EUR

Úspechy projektu

Výsledky strešného projektu sú v súlade s výsledkami programu. Dokončené mikroprojekty rozvinú vzdelávací potenciál pohraničia, prispejú k zlepšovaniu kvality služieb v oblasti vzdelávania, čim mikroprojekty, realizované v rámci strešných projektov m.in. prispejú k prispôsobeniu systému odborného vzdelávania k požiadavkám cezhraničného trhu práce a očakávaniam zamestnávateľov v oblasti podpory, čo priamo ovplyvní dosiahnutie ukazovateľa výsledku v Programe.

Vedúci partner

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej

Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 48 88 926
biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Lokalizácia projektu