Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
Zlepšenie kvality cezhraničného špecializovaného a odborného vzdelávania prostredníctvom zlepšovania kompetencií učiteľov a žiakov, obohatenie vzdelávacej ponuky spájajúcej teóriu a prax, aktívna spolupráca so sociálno-ekonomickým prostredím s výmenou osvedčených postupov v poľsko-slovenskom pohraničí, čím sa podporí ich adaptácia a atraktívnosť na miestnom trhu práce.Tento cieľ sa dosiahne okrem iného prostredníctvom priekopníckych činností porovnaním obsahu vzdelávania v oblasti gastronómie a mechaniky na úrovni stredných škôl v poľskom-slovenskom cezhraničnom regióne a pri zohľadnení relevantných záverov tejto analýzy pri vývoji optimálneho modelu teoretickej a praktickej výchovy.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-18-0186/18
Oprávnený rozpočet
1 037 691,05 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
882 037,12 EUR

Úspechy projektu

Hlavné výsledky:

  • zvýšenie kompetencií učiteľov a žiakov poľskej a slovenskej školy,
  • vybavenie škôl vytvorenie prirodzených pracovných podmienok,
  • zriadenie trvalého partnerstva medzi školami z Iwonicza a Sabinova,
  • spolupráca so zamestnávateľmi z PL-SK pohraničia,
  • zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v PL a SK okrem iného prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov.

Vedúci partner

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partneri projektu

Spojená Škola Sabinov

SNP 16
083 01 Sabinov
+421 51 48 80 100
spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
www.sossb.edupage.org

Lokalizácia projektu