Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti
Spolupráca odborných škôl v obci Iwonicz a Sabinove sprístupnila žiakom a učiteľom novátorské metódy vzdelávania. Prostredníctvom nadviazania kontaktov s firmami a podnikmi v pohraničí sa zvýšili šance budúcich zamestnancov na dobré pracovné miesto vo svojej profesii.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-09-2019
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-18-0186/18
Oprávnený rozpočet
1 037 691,05 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
882 037,12 EUR

Úspechy projektu

Pohraničie nemá veľa vzdelávacích zariadení, ktoré by vychovávali odborníkov z rôznych oblastí na vysokej úrovni. Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom širokej škály aktivít. Na začiatku sa zrealizovala séria školení pre učiteľov, s cieľom zvýšiť spôsobilosti osôb, ktoré uvádzajú mladých ľudí na trh práce. Následne bolo doplnené vybavenie odborných škôl v obci Iwonicz a Sabinove, prostredníctvom vytvorenia pracovísk, ktoré imitujú pracoviská budúcich mechanikov, technikov, príp. kuchárov. Pre žiakov boli pripravené špeciálne hodiny, počas ktorých im boli prakticky vysvetlené špecifické problémy daných odborov.

Na základe spolupráce dvoch inštitúcií bola vykonaná analýza stavu odborného vzdelávania, predovšetkým v oblasti gastronómie a mechaniky. Učitelia a praktici vytvorili nový model vzdelávania, ktorý spája prax a teóriu. Okrem toho školy nadviazali spoluprácu so zamestnávateľmi z pohraničia, čo im umožní propagovať svojich žiakov a podporovať ich na štarte ich profesionálnej kariéry.

Projekt podporuje praktické vzdelávanie a umožňuje dlhodobý tok osvedčených postupov medzi inštitúciami v pohraničí.

Vedúci partner

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partneri projektu

Spojená Škola Sabinov

SNP 16
083 01 Sabinov
+421 51 48 80 100
spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
www.sossb.edupage.org

Lokalizácia projektu