Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji
Poľsko-slovenské pohraničie sa vyznačuje kultúrno-prírodnými hodnotami, unikátnym životným prostredím a stáročnými tradíciami, ale okrem toho má aj slabé stránky, z ktorých jednou z dôležitejších je silná migrácia mladých ľudí hľadajúcich prácu v silnejších strediskách mimo oprávneného územia. Takýto stav je spôsobený hlavne ekonomickou situáciou a chýbajúcimi perspektívami do budúcna. Napriek tomu, že v pohraničí funguje veľa vysokých škôl, treba podotknúť, že tieto zariadenia nevynikajú vysokou úrovňou vzdelávania, čo je ohrozením pre kvalitu vyučovania. Na druhej strane sa pohraničie vyznačuje demografickým potenciálom, ktorý je odzrkadlený v pomerne mladom veku miestnych obyvateľov. Tento potenciál je výzvou pre Program, najmä v rozsahu vzdelávania na úrovni po ukončení povinnej školskej dochádzky a v oblasti posilnenia možnosti celoživotného vzdelávania.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-18-0002/16
Oprávnený rozpočet
1 146 432,88 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
974 467,88 EUR

Úspechy projektu

Vychádzajúc v ústrety existujúcim problémom a výzvam, je potrebné prijať opatrenia zamerané na vytvorenie podmienok stimulujúcich tvorbu pracovných miest a v dôsledku toho udržanie mladých ľudí v pohraničí. Odpoveďou na tieto výzvy je strešný projekt, ktorý bude založený na implementácii malých cezhraničných projektov (mikroprojektov) zameraných hlavne na zvýšenie počtu spoločných poľsko-slovenských iniciatív realizovaných subjektmi na oboch stranách hranice v prospech zamestnanosti a spoločných školení. V rámci mikroprojektov sa plánujú aktivity, ktorých cieľom je: transfer poznatkov v rozsahu implementácie vzdelávacích programov, organizácii kurzov a školení týkajúcich sa zručností potrebných na trhu práce, výmena žiakov, študentov, učiteľov, organizácia cezhraničných programov praxí, jazykových a odborných kurzov, študijných návštev a spoločných doplňujúcich vzdelávacích kurzov a postgraduálneho štúdia pre pracujúcich.

 

Strešný projekt pomôže prostredníctvom implementovaných mikroprojektov v prispôsobení systému vzdelávania požiadavkám cezhraničného trhu práce a očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia, čo má následne viesť k zlepšeniu situácie na trhu práce na pohraničí. Lepšie pracovné podmienky môžu byť dôležitým faktorom, ktorý prispeje k zastaveniu migrácie mladých ľudí do miest, ktoré sa nachádzajú mimo oprávneného územia. Predpokladá sa, že mikroprojekty, pre ktoré bol poskytnutý FP, prispejú k cezhraničnej integrácii odborného vzdelávania vďaka výmene dobrej praxe, stážiam, výmene žiakov, študentov, učiteľov, jazykovým kurzom a prostredníctvom rozšírenia ponuky vzdelávania pre osoby mimo školských a vysokoškolských prostredí.

Vedúci partner

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partneri projektu

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

 

Lokalizácia projektu