Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí
Strešný projekt spočíva vo vecnej a finančnej podpore realizácie mikroprojektov z oblasti odborného a kontinuálneho/špecializovaného vzdelávania. Realizácia mikroprojektov bude prebiehať v centrálnej časti poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka realizácii aktivít sa na spoločných poľsko-slovenských miestnych iniciatívach zameraných na zamestnanosť a na spoločných školeniach zúčastní 3 522 osôb.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Celoživotné vzdelávanie
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-12-0006/16
Oprávnený rozpočet
1 308 450,27 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 112 182,65 EUR

Úspechy projektu

Aktivity mikroprijímateľov zlepšia kvalitu služieb v oblasti odborného a profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania a to z hľadiska ich lepšieho prispôsobenia potrebám trhu práce a obohatenia ich ponuky a zvýšenia úrovne tohto vzdelávania.

Vedúci partner

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

 

Webová stránka projektu:

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/

Lokalizácia projektu