Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest
Projekt spočíva v cezhraničnom prenose schopností a zahrnutí moderných technológií pre environmentálne riziká do odborného vzdelávania oprávneného územia. Budú vypracované nové učebné osnovy pre technikov a inžinierov environmentálnych rizík na základe technológií, ktoré majú univerzity k dispozícii. Ďalšou etapou projektu bude realizácia školení spolu s praktickou časťou týkajúcou sa riešenia konkrétnych environmentálnych problémov.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-06-2019
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-00-0182/18-00
Oprávnený rozpočet
929 583,62 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
790 145,83 EUR

Úspechy projektu

Dôsledky zmien klímy, živelné pohromy a nezamest nanosť sú problémy dneška. Projekt spája moderné technológie s ekológiou, monitorovaním bezpečnosti a bojom proti nezamestnanosti. V rámci projektu sa uskutočňuje cezhraničný prenos vedomostí a technológií. Univerzity využívajú najnovšie vedecké poznatky. Vďaka tomu vypracovali nové programy vzdelávania technikov a inžinierov v oblasti včasného zisťovania a boja proti environmentálnym ohrozeniam. 62 školenia sa konali na vysokých a stredných školách, a na školách pre dospelých. Bolo vytvorených 5 učebných programov v profesii technik/inžinier o environmentálnych ohrozeniach pre rôzne stupne vzdelávania a 8 balíkov učebných materiálov.

Vedúci partner

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Galéria

Lokalizácia projektu