Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest
Projekt spočíva v cezhraničnom prenose schopností a zahrnutí moderných technológií pre environmentálne riziká do odborného vzdelávania oprávneného územia. Budú vypracované nové učebné osnovy pre technikov a inžinierov environmentálnych rizík na základe technológií, ktoré majú univerzity k dispozícii. Ďalšou etapou projektu bude realizácia školení spolu s praktickou časťou týkajúcou sa riešenia konkrétnych environmentálnych problémov.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-06-2019
Dokončenie projektu
31-05-2022
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-00-0182/18-00
Oprávnený rozpočet
932 011,80 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
792 209,91 EUR

Úspechy projektu

Projektové produkty:

 • 4 cezhraničné transfery technológií medzi partnermi z Poľska a Slovenska;
 • 62 školení vrátane:
  • 10 školení na univerzitách,
  • 10 školení na základných stredných školách,
  • 20 školení v školách pre dospelých,
  • 16 workshopov pre učiteľov,
  • 6 praktických tréningov;
 • 5 učebných programov v profesii technik / inžinier o environmentálnych ohrozeniach pre rôzne stupne vzdelávania,
 • 8 balíkov učebných materiálov

 

Vedúci partner

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Lokalizácia projektu