Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Tatry spájajú
Tatry spájajú
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie náležitých podmienok na implementáciu pravidelnej verejnej dopravy medzi významnými strediskami cestovného ruchu na dopravnom ťahu Krakov – Zakopané – Suchá Hora – Oravice – Zuberec – Liptovský Mikuláš. Budú zrekonštruované úseky cesty III/2311 na Slovensku a cesty DW 985 v Poľsku. Mimoriadny dôraz bol kladený na prispôsobenie parametrov ciest po obidvoch stranách hranice tak, aby boli porovnateľné.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
10-07-2017
Dokončenie projektu
30-09-2020
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0092/17
Oprávnený rozpočet
5 757 121,49 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 893 553,23 EUR

Úspechy projektu

Zrekonštruovaných a zmodernizovaných bude 12,10 km regionálnych ciest na PL strane územia i na SK strane územia vrátane 1 mostného objektu na strane SK s priamym prepojením cez hranicu a s napojením do siete TEN-T.

Vedúci partner

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partneri projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Galéria

Lokalizácia projektu