Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa
Projekt je druhou etapou prestavby cestného prepojenia medzi Pieninskými národnými parkmi. Na slovenskej strane modernizácia zahrnie cesty II/542 a II/543, ktoré sa spájajú pred hraničným priechodom v Lysej nad Dunajcom a vedú ďalej do Poľska. Na poľskej strane budú zmodernizované úseky ciest 969 a 1636K. Vďaka projektu sa skráti čas prekračovania poľsko-slovenskej hranice pre obyvateľov, turistov a podnikateľov.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-11-2017
Dokončenie projektu
31-10-2020
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0091/17
Oprávnený rozpočet
4 878 830,93 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 147 006,26 EUR

Úspechy projektu

Realizácia investičnej časti projektu prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti, plynulosti premávky a úspore prepravného času, tým sa na cestách II/542, II/543, 969 a 1636K vytvoria podmienky pre zvýšenie mobility cestnej infraštruktúry regionálneho významu v poľsko-slovenskom pohraničí. Modernizáciou cestného spojenia o celkovej dĺžke 25,881 km dosiahneme zvýšenie dorpavno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyššieho významu smerujúci ku koridorom TEN-T. To bude mať priaznivý vplyv na zvýšenie plynulosti cestnej premávky a úspory prepravného času. Zvýšenie bezpečnosti premávky pre cestujúcich sa dosiahne modernizovaným osvetlením, rekonštrukciou chodníkov, realizáciou zástavových pruhov, osadením zvodidiel a zábradlí, smerových kolov, vodorovným a zvislým dopravným značením a doplnením bezpečnostných zariadení v obci Červený Kláštor.

Vedúci partner

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Partneri projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Powiat Nowotarski

Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 61 320
sekretariat@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl

Galéria

Webová stránka projektu:

http://www.sucpsk.sk/?show=110&cid=201

Lokalizácia projektu