Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN - T
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cestných prepojení tvoriacich jeden komunikačný ťah v okresoch Čadca a Cieszyn tak, aby sa v plnej miere využilo cestné prepojenie medzi oboma krajinami vytvorené v roku 2018. Práce v obciach Wisła, Istebna a v okrese Čadca zahŕňajú prestavbu a rozšírenie ciest a modernizáciu deviatich mostov. Vďaka projektu sa skráti čas cestovania, zlepší sa bezpečnosť cestnej premávky a prístup k sieti TEN-T.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
12-02-2018
Dokončenie projektu
31-10-2021
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-24-0095/17
Oprávnený rozpočet
5 781 832,58 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 914 557,65 EUR

Úspechy projektu

Celková dĺžka zrekonštruovaných ciest je 4 301 m: v Poľsku 2 644 m; na Slovensku 1 657 m.

Vedúci partner

Powiat Cieszyński

Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
+48 33 47 77 144
sekretariat@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Lokalizácia projektu