Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupnosti k sieti TEN-T a zvýšenie bezpečnosti, kontinuity a úspora času jazdy na DW 993 v Podkarpatskom vojvodstve a II 556 v Prešovskom kraji. Na poľskej strane je naplánovaná modernizácia povrchu 7,274 km cesty, spojená, o. i. s rekonštrukciou chodníkov, autobusových zastávok a vyhotovením zariadení bezpečnosti premávky. Na slovenskej strane budú práce zahŕňať úsek s dĺžkou 7,093 km. Plánuje sa: rekonštrukcia mostu, modernizácia priechodov pre chodcov, vybudovanie autobusových zastávok a analýza zosuvu.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
02-01-2020
Dokončenie projektu
31-05-2022
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-18-0200/19
Oprávnený rozpočet
6 172 831,62 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
5 246 906,86 EUR

Úspechy projektu

Realizácia investičnej časti projektu sa pričiňuje k zlepšeniu bezpečnosti, k zvýšeniu priepustnosti dopravy a k šetreniu času. Modernizácia úsekov ciest pričinia sa k zlepšeniu kvality cestnej infraštruktúry regionálneho významu v pohraničnej oblasti. Dosiahne sa zlepšenie technického stavu, ako aj zlepšenie prepojenia uzlov 2. a 3. triedy s TEN-T.

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu