Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Lesy nepoznajú hranice
Hlavným cieľom projektu bola podpora rozvoja cezhraničného vzdelávania v oblasti lesníctva na úrovni stredných škôl a vypracovanie optimálneho modelu teoretického a praktického vzdelávania. Aktivity v projekte sa začali od porovnania náplne vzdelávania v oblasti lesníctva na úrovni stredných škôl v školách v Prešove a Lesku. Na základe výsledkov analýzy boli pripravené vzdelávacie materiály pre jednotlivé predmety spolu s odporúčaniami pre učiteľov, týkajúcimi sa didaktických metód. V obidvoch školách bolo tiež doplnené vybavenie o technické učebné pomôcky.
Prioritná os
Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
Podrobný cieľ programu
Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Téma
Edukacja transgraniczna
Začiatok projektu
01-10-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.03.01.00-SK-0088/16
Oprávnený rozpočet
279 926,8 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
237 937,78 EUR

Úspechy projektu

Ďalšou etapou bola pilotná implementácia modernej výučby odborných predmetov v 3. ročníku so špecializáciou lesníctvo a výmena študentov vo forme troch 5-dňových stáží. Poslednou úlohou v projekte bolo hodnotenie úspešnosti a účinnosti implementovanej formy vzdelávania. Vypracované odporúčania boli predstavené pedagogickému zboru partnerských škôl počas jednodňového workshopu zorganizovaného v Prešove.

Výsledky projektu:

  • Vypracovanie optimálneho modelu vzdelávania pre školy a odbornú prax;
  • Model zahŕňa komparatívnu analýzu učebných osnov, odporúčania týkajúce sa zmien v učebných osnovách vybraných odborných predmetov, vzdelávacie materiály a metodicko-didaktické usmernenia.

Vedúci partner

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10
080 01 Prešov
+421 51 74 65 611, +421 51 74 65 610
slspo@slspo.sk 
www.slspo.sk

Partneri projektu

Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Aleja Jana Pawła II 1
38-600 Lesko
(+48) 13 46 96 468
sekretariat@zsllesko.pl
http://zsllesko.pl/

Webová stránka projektu:

http://zsllesko.pl/projektlasy/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová