Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie sekundárnych (Mesto Čadca) a terciárnych (Rajcza, Ujsoły a Milówka) dopravných uzlov a ich prepojenie so sieťou TEN-T. V rámci projektu boli zmodernizované cesty priamo spájajúce sa s medzinárodným koridorom TEN-T v meste Čadca. Zvláštna pozornosť bola venovaná zvýšeniu bezpečnosti na ceste a realizácii prvkov infraštruktúry, ktoré uľahčujú dostupnosť pre zdravotne postihnutých na mieste styku chodníkov a vozoviek. V okrese Żywiec bola prestavaná okresná cesta a boli demontované existujúce mosty a vybudované dva nové mosty.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-01-2018
Dokončenie projektu
30-09-2019
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0094/17-02
Oprávnený rozpočet
1 790 444,43 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 521 877,72 EUR

Úspechy projektu

Výsledky projektu:

  • Modernizácia 6,894 km ciest v meste Čadca;
  • Modernizácia 1,493 km cesty 1439 S v okrese Żywiec.

Vedúci partner

Mesto Čadca

Námestie Slobody 30 
022 01 Čadca
+421 41 43 32 302, +421 41 43 32 309
sekretariat@mestocadca.sk
www.mestocadca.sk 

Partneri projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizácia projektu