Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov
Región Karpát je pokrytý miešanými listnatými lesmi, ktoré tvoria jedinečné horské ekosystémy. V súčasnosti sa upúšťa od tradičného spôsobu využívania horských oblastí, čo má za následok zarastanie biotopov a nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nie je dostatočné množstvo potravy pre zvieratá. Riešením je náležitá regenerácia a návrat k tradičnému spôsobu využívania. V rámci projektu budú horské lúčne biotopy monitorované metódou botanického výskumu v teréne, zvieratá budú monitorované pomocou fotopascí a parazitologického výskumu. Výsledkom bude výmena informácií medzi partnermi, zavedenie pravidiel riadenia a realizácia špeciálnej starostlivosti zameranej na podporu biodiverzity v chránených oblastiach pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-02-2019
Dokončenie projektu
31-10-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-00-0096/17-00
Oprávnený rozpočet
594 387,41 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
505 229,26 EUR

Vedúci partner

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
+421 48 43 44 111
lesysr@lesy.sk 
www.lesy.sk

Partneri projektu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Adama Mickiewicza 21
31-120 Kraków
+48 12 63 31 336
rector@urk.edu.pl
www.urk.edu.pl

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2 
951 41 Lužianky
+421 37 64 21 834
nppc@nppc.sk 
www.nppc.sk 

Film

Lokalizácia projektu