Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia
V rámci projektu vznikol produkt cestovného ruchu „Putovanie bez ruksaku“. Projekt spojil niekoľko miest na nocľah v rámci pešieho chodníka vedúceho cez pohraničie. Turisti vyrážajú z prvého objektu, nechávajú v ňom svoju batožinu a auto. Majiteľ objektu prevezie batožinu, príp. prevezie auto do ďalšieho objektu. Vďaka tomu môžu turisti pohodlne spoznávať prírodné a kultúrne atrakcie. Všetko to zastrešuje mobilná aplikácia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
31-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0044/16-00
Oprávnený rozpočet
657 072,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
558 511,20 EUR

Úspechy projektu

Partneri projektu vykonali inventarizáciu 194 chodníkov v pohraničí. Vďaka aktivitám v projekte vznikol produkt cestovného ruchu „Putovanie bez ruksaku“ s pilotným chodníkom – modelovým chodníkom spájajúcim poľsko-slovenské pohraničie. 

Nápomocná môže byť bezplatná mobilná aplikácia s názvom „putovanie bez ruksaku“ pre peších turistov, fungujúca on aj off-line, dostupná v troch verziách (v Google Play, vo Windows Store a v App Store). Aplikácia predstavuje mobilného sprievodcu, rozsiahlu databázu chodníkov a zaujímavých miest.

V rámci projektu sa uskutočnili školenia v oblasti moderných nástrojov na informovanie o prírodnom bohatstve a na jeho propagáciu. 

V roku 2018 vznikol seriál (8 častí) vytvorený a odvysielaný v TVP 3, TVP Rzeszów, TVP Krakov - http://www.telewizjaobiektyw.pl/serial-wedrowanie-bez-plecaka/

Vedúci partner

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partneri projektu

Združenie Karpatský Euroregión Slovensko Sever

Duchnovičovo námestie č.1
080 01 Prešov
+421 90 54 56 403
kancelar@ismpo.sk
www.karpatsky.sk/

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová