Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia
Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na pamiatky z čias Rakúsko-Uhorska. V mnohých obciach priťahujú pozornosť architektonické pamiatky, ako sú vojenské objekty (kasárne, opevnenia), dopravná infraštruktúra (železničné stanice) a občianske stavby (budovy štátnej správy, súdy). Idúc po ich stopách z Rzeszówa do Stropkova, rekonštruujeme historický dopravný ťah „Jozefínka“, ktorý bol inšpiráciou pre vytvorenie nového turistického chodníka v regióne – „Po stopách Rakúsko-Uhorska“. S projektom sa možno zoznámiť prostredníctvom mobilnej aplikácie a hry pre smartfóny.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0036/16-00
Oprávnený rozpočet
235 593,67 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
200 254,54 EUR

Úspechy projektu

Projekt obnovuje historickú trasu ľudovo nazývanú Jozefinka (99 km na poľskej strane, 45 km na slovenskej strane), ktorá začína v Stropkove a vedie na slovenskej strane cez pútnické miesto Buková hôrka a obce: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľana a Nižný Komárnik, a potom na poľskej strane cez Barwinek, Duklu, Korczynu, Strzyżów a končí v Rzeszowe. Tematickým ťažiskom trasy je kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, najmä v súvislosti s prítomnosťou armády v tejto oblasti. Historické budovy, ktoré zostali v pohraničnej oblasti (posádky, sklady, činžiaky, verejné budovy a iné) predstavujú jedinečné kultúrne dedičstvo, ktoré je zároveň historickým svedectvom slávnych čias habsburskej dynastie.

S cieľom posilniť vplyv projektu a prinavrátiť obyvateľom pohraničia spomienky a prvky ich spoločnej identity sa realizujú cezhraničné mäkké aktivity zamerané na kľúčovú myšlienku trasy: spoločné umelecké workshopy, prednášky, výstavy, festival a zhromaždenie. Na priblíženie historického a súčasného obrazu miest sú vytvorené IT nástroje, ako napríklad mobilná aplikácia „Rzeszów a Stropkov – minulosť a súčasnosť“ a mobilná hra „Po stopách histórie“.

Vedúci partner

Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1
35-064 Rzeszów
+48 17 78 89 900
umrz@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Film

Lokalizácia projektu