Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce - Krosno
Cieľom projektu bolo zlepšenie prístupnosti koridoru TEN-T prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie dôležitých cezhraničných úsekov siete cestnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Aktivity v rámci projektu sa nachádzali v oblasti, ktorá má vysoký potenciál predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a rozvoja cezhraničnej spolupráce.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
03-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0011/16-00
Oprávnený rozpočet
7 026 016,36 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
5 972 113,89 EUR

Úspechy projektu

Na slovenskej strane boli zmodernizované 2 cestné úseky (II/567 a II/575) s celkovou dĺžkou viac ako 12 km, na poľskej strane bol zase zmodernizovaný cestný úsek (DW 897) s dĺžkou takmer 7 km.

Rozsah prác v projekte na poľskej strane zahŕňal prestavbu existujúcej konštrukcie cesty spolu s rozšíreniami, prestavbu výjazdov, prestavbu a korekciu geometrie križovatiek s obecnými cestami, zlepšenie odvodnenia cesty, prestavbu priepustov a montáž zariadení bezpečnosti premávky. Na slovenskej strane bolo cieľom zlepšenie technického stavu cesty (o. i. prostredníctvom výmeny bitúmenovej vrstvy) a zmena odvodňovacieho systému.

Vedúci partner

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Partneri projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Lokalizácia projektu