Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor
Na poľskej strane vznikne nový úsek cesty DW 992 v obci Jasło. Rozsah investície zahŕňa tiež vybudovanie cyklotrasy, chodníkov, pouličného osvetlenia. Na slovenskej strane sa bude rekonštruovať úsek cesty medzi obcami: Raslavice – Lopúchov – Stuľany a Stuľany – Kuková. Práce zahŕňajú rekonštrukciu mostov v obci Dukovce – Želmanovce a Kuková.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
30-04-2018
Dokončenie projektu
31-03-2022
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-18-0093/17
Oprávnený rozpočet
7 674 820,23 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
6 523 597,16 EUR

Úspechy projektu

Projekt je realizovaný ako súčasť Transeurópkej dopravnej siete. Cieľom tejto siete dopravnej infraštruktúry je zdokonaľovať európsku dopravu. Predpokladom projektu je zlepšiť bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Investície na poľskej strane: nový úsek krajskej cesty DW 992 – výstavba križovatiek s inými verejnými komunikáciami, výstavba cyklistického chodníka, prestavba chodníkov pre chodcov, výstavba priepustov, odvodnenie, dodatočné jazdné pruhy pre špeciálne vozidlá vrátane vozidiel údržby, verejné osvetlenie, výjazdy, prekládka a zabezpečenie inžinierskych sietí, demolácia stavebných objektov a výrub drevín, ktoré kolidujú s plánovanou trasou cesty.

Investície na slovenskej strane: cesta č. III/3490 – rekonštrukcia križovatky, doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, zlepšenie technického stavu priepustov, prestavba oporného muru, zlepšenie systému odvádzania vody a v odvodňovacích zariadení, zabezpečenie proti zosuvu pôdy; cesta III/3500 – vylepšenie systému odvádzania vody z vozovky a chodníka spojená s jeho rekonštrukciou, rekonštrukcia cestného telesa, rekonštrukcia mostných objektov, výstavba a modernizácia priechodov pre chodcov, prestavba autobusových zastávok.

Vedúci partner

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu