Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia
Projekt plánuje vytvorenie chodníka jedinečných historických parkov v poľsko-slovenskom pohraničí. V Snine a obci Zgłobień budú zrevitalizované parky, ktoré sú pamiatkovými objektmi. Informačné tabule predstavujúce významné okolité historické parky, informačná brožúra a webová stránka budú slúžiť na poskytovanie informácií zainteresovaným osobám. Mäkké aktivity v projekte zahŕňajú, o. i. stretnutia detí a mládeže, spoločnú výstavu prác, workshopy a maliarsky plenér. Plánuje sa tiež symbolické zasadenie stromu priateľstva, ktoré nadväzuje na spoločné korene a históriu obidvoch regiónov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
12-04-2019
Dokončenie projektu
31-12-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0165/17
Oprávnený rozpočet
667 255,03 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
567 166,75 EUR

Úspechy projektu

  • Chodník jedinečných historických parkov poľsko-slovenského pohraničia
  • Revalorizácia historického kaštieľskeho parku v Snine a v obci Zgłobień
  • Spoločné partnerské aktivity a propagácia

Vedúci partner

Mesto Snina

Strojárska 2060/95
06901 Snina
+421 57 75 61 821
primator@snina.sk
www.snina.sk

Partneri projektu

Gmina Boguchwała

Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
+48 17 87 55 201
um@boguchwala.pl
www.boguchwala.pl

Lokalizácia projektu