Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské podhradie a Głogów Małopolski
V rámci projektu je naplánovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky v Spišskom Podhradí (SK) – Biskupskej záhrady a obnova dvoch pamiatok Spišského Jeruzalema – kaplnky sv. Františka Xaverského a kaplnky sv. Rozálie. V Głogowe Małopolskom (PL) sa plánuje revitalizácia hlavného námestia, ktoré je kultúrnou pamiatkou a zároveň jedným z najväčších námestí v Poľsku. Projektoví partneri tiež naplánovali spoločnú organizáciu kultúrnych a duchovných podujatí, plánujú sa koncerty, maliarske plenéry a Festival náboženských piesní partnerských miest, počas ktorého sa budú prezentovať o. i. koledy a vianočné piesne.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
03-09-2018
Dokončenie projektu
31-08-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0104/17
Oprávnený rozpočet
1 303 813,47 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 108 241,38 EUR

Vedúci partner

Mesto Spišské Podhradie

Spišské Podhradie 37
053 04 Spišské Podhradie
+421 91 88 22 172
primator@spisskepodhradie.sk
www.spisskepodhradie.sk

Partneri projektu

Gmina Głogów Małopolski

Rynek 1
36-060 Głogów Małopolski
+48 17 85 15 124
umig@glogow-mlp.pl
www.um.glogow-mlp.pl

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišské Podhradie 9
053 04 Spišské Podhradie
+421 53 45 41 136
biskupstvo@gmail.com
www.kapitula.sk

Galéria

Lokalizácia projektu