Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
MikroINTERREG PL-SK
Hlavným cieľom strešného projektu je zabezpečenie podmienok na realizáciu mikroprojektov, ktoré inovačným spôsobom prehĺbia spoluprácu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia, čím prispejú k ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Kampanie promocyjne
Začiatok projektu
17-02-2016
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-24-0004/16
Oprávnený rozpočet
8 012 721,69 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
6 810 813,29 EUR

Úspechy projektu

Partneri projektu realizujú celý rad aktivít, o. i.:

  • pripravujú a aktualizujú vykonávacie dokumenty pre mikroprijímateľov,
  • organizujú školenia, vedú konzultácie pre potenciálnych žiadateľov a mikroprijímateľov
  • pomáhajú nadväzovať partnerstvá,
  • organizujú výzvy, hodnotenie a výber mikroprojektov a uzatvárajú zmluvy s mikroprijímateľmi,
  • zabezpečujú správnu realizáciu strešného projektu: o. i. monitorujú jeho realizáciu, pripravujú informácie o stave realizácie mikroprojektov, vykonávajú kontrolné návštevy, účtujú výdavky vynaložené v rámci mikroprojektov a zasielajú prijímateľom refundácie z finančných prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu.

Dôležitou aktivitou je propagácia strešného projektu, jeho výsledkov, ako aj propagácia programu Interreg Poľsko-Slovensko.

Vedúci partner

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej

Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 48 88 926
biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Partneri projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Lokalizácia projektu