Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov
Idea projektu „Porta Rusica – z Polonín do Bieščad“ nadväzuje na historickú obchodnú cestu z 19. storočia, ktorá spájal Michalovce s Baligrodom a viedla cez Ruské, Sedlo nad Roztokami do Roztok. V projekte je naplánované vytýčenie a označenie chodníka spolu s podpornou infraštruktúrou (vzdelávacie tabule, prístrešky, rozhľadne), adaptácia existujúcich cyklistických chodníkov a trás (cca 60 km vrátane trasy „singletrack“), cyklus konferencií, školení pre miestne komunity a sprievodcov a cyklus aktivít propagujúcich udržateľnú cykloturistiku. Vzniknú tiež e-nástroje: interaktívna mapa cyklotrás, aplikácia pre smartfóny a stránka www s kódmi QR, ako aj publikácie propagujúce potenciál pohraničia (mapy, album).
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-10-2018
Dokončenie projektu
30-09-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0152/17
Oprávnený rozpočet
1 827 047,47 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 552 990,3 EUR

Úspechy projektu

Partneri projektu naplánovali celý rad aktivít, ktoré vďaka spoločnému úsiliu vytvoria cezhraničnú cyklotrasu, atraktívnu pre turistov aj obyvateľov. Okres Lesko vytýči trasu, označí ju a postará sa o podpornú infraštruktúru. Vzniknú drevené prístrešky zastávok, ako aj dva vyhliadkové prístrešky slúžiace na pozorovanie prírody. Trasy budú náležite označené (minimálne každý 1 kilometer), a priebeh trasy a najdôležitejšie miesta, ktoré možno navštíviť, budú predstavené na informačných tabuliach.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič zrekonštruuje časť medzinárodnej cyklotrasy R 61 (trasa od hranice s Poľskom zo Sedla nad Roztokami Górnymi po cestu do dávnej dedinky Ruské). Na dvoch úsekoch bude povrch vyhotovený z kameniva. Tretí úsek – zachovaný povrch starej historickej kamennej dláždenej cesty bude zrekonštruovaný klasickým spôsobom, akým sa kedysi takéto cesty budovali.

Polesie Nadleśnictwo Cisna vykoná adaptáciu existujúcich cyklistických chodníkov a trás na udržateľnú trasu „singletrack“. Trasy typu „singletrack“ sa vyznačujú minimálnym vplyvom na miestny ekosystém, nespôsobujú eróziu a zosuvy pôdy, umožňujú používateľom priamy kontakt s prírodou, sú bezpečné a zároveň atraktívne pre rôzne skupiny používateľov trás.

Všetci partneri sa postarajú o náležité označenie trás a o podpornú infraštruktúru, ako aj o propagáciu cyklotrasy prostredníctvom propagačných aktivít, ako sú: vytvorenie webovej stránky, konferencie a školenia, príp. vypracovanie skrípt osvedčených postupov.

 

Vedúci partner

Powiat Leski

Rynek 1
38-600 Lesko
+48 13 46 97 124
promocja@powiat-leski.pl
www.powiat-leski.pl

Partneri projektu

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič

Ulič 96
067 67 Ulič
+421 57 76 94 121
lpmulic@lpmulic.sk
www.lpmulic.sk

Nadleśnictwo Cisna

Cisna 87A
38-607 Cisna
+48 13 46 86 301
cisna@krosno.lasy.gov.pl
www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

Galéria

Materiály

Webová stránka projektu:

https://portarusica.sk/

Lokalizácia projektu