Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia
Gmina Rabka-Zdrój a obec Jarabina sú položené ďaleko od centier rozvoja. Oblasti po obidvoch stranách hranice sa vyznačujú vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou úrovňou konkurencieschopnosti a produktivity. Aj propagácia cestovného ruchu bola nedostatočná, zatiaľ čo poľské Zakopané a slovenský Liptovský Mikuláš lákali významný počet turistov. Odpoveďou na problémy susediacich regiónov sa stala cezhraničná spolupráca obidvoch obcí. Partneri upriamili pozornosť na potrebu rozvoja cestovného ruchu priaznivého pre prírodu. Od septembra 2018 Rabka-Zdrój a Jarabina realizujú aktivity zamerané na popularizáciu miestnych zásob minerálnych vôd a okolitého životného prostredia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Začiatok projektu
01-09-2018
Dokončenie projektu
31-03-2021
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-00-0105/17
Oprávnený rozpočet
652 337,86 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
554 487,13 EUR

Úspechy projektu

Nové grádovne v rabczanskom Kúpeľnom parku

Na poľskej strane je jedným z hlavných efektov aktivít vykonávaných v rámci projektu revitalizácia budovy „Lubogoszcz“ v Kúpeľnom parku v Rabke-Zdrój. Na mieste drevených hospodárskych priestorov bol vybudovaný „Dom soľanky“ s dvomi grádovňami (vonkajšia a vnútorná), prietokovým soľankovým jazierkom a priestormi určenými na pitie minerálnych vôd. Vo vnútri budovy je sprístupnená moderná, interaktívna prezentácia predstavujúca najväčšie turistické, rekreačné a prírodné atrakcie Rabky-Zdrój a partnerského mestečka Jarabina na Slovensku, ako aj otázky spojené s ochranou prírody. Osobitné miesto majú v prezentácii otázky spojené s významom vody pre človeka a jej obehom v prírode.

Chodník nad Malým Lipníkom

Na slovenskej strane bolo naplánované sprístupnenie turistom neobvyklej prírodnej rezervácie – Jarabinského prielomu – prostredníctvom vybudovania prírodovedného chodníka. Chodník s dĺžkou asi 700 m má poukazovať na najzaujímavejšie prvky prírody. Na chodníku budú nainštalované schody z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia zísť do tiesňavy a na vyhliadkovú plošinu, z ktorej bude možné obdivovať prielom vytvorený potokom Malý Lipník.

Zvyšovanie ekologického povedomia

Dôležitou súčasťou projektu je zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov obidvoch obcí a propagácia koncepcie udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom rozširovania informácií o úlohe vody v životnom prostredí a potrebe predchádzať zhoršovaniu stavu prírodného bohatstva. V rámci projektu bolo naplánovaných množstvo propagačných a informačných aktivít, ako napríklad infostánky, webová stránka a multimediálne prezentácie v Poľsku a na Slovensku.

Výsledky

Počas realizácie projektu je naplánované vydanie príručky osvedčených postupov pre osoby realizujúce podobné zámery v budúcnosti. Má byť inšpiráciou pre ďalších žiadateľov, aby implementovali politiku udržateľného rozvoja. Rozšíril sa turistický priestor obcí ležiacich po obidvoch stranách hranice, čo má vplyv na zvýšenie úrovne a kvality života obyvateľov tohto regiónu.

Vedúci partner

Gmina Rabka-Zdrój

Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
+48 18 26 76 440
urzad@rabka.pl
www.gmina.rabka.pl

Partneri projektu

Obec Jarabina

Jarabina 59
065 31 Jarabina
+421 52 42 84 051 
info@obecjarabina.sk
www.obecjarabina.sk

Galéria

Webová stránka projektu:

http://rozneobliczawody.rabka.pl/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová