Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade
Cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva územia Karpatského pogórza. Bude vytvorené Bieščadské centrum kultúrneho dedičstva v meste Ustrzyki Dolne a Park pamiatky obrancov Zagórského uzla z roku 1918 (mini-skanzen s využitím objektov železničnej techniky) v obci Zagórze. Časť priestorov v budove Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach bude adaptovaná na Múzeum 1. svetovej vojny a v Giraltovciach vznikne Slovensko-poľský dom. Investičné aktivity budú sprevádzané mäkkými aktivitami: kultúrne podujatie v každej zo zapojených obcí, vedecká konferencia týkajúca sa karpatského dedičstva, najmä historickej železničnej trate a jej významu pre región.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-08-2018
Dokončenie projektu
30-09-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0124/17
Oprávnený rozpočet
2 211 420,62 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 879 707,48 EUR

Úspechy projektu

Cieľom projektu je vytvorenie a spropagovanie nového produktu cestovného ruchu v poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí, založeného na budovanej infraštruktúre pri železničnom chodníku trate 107/108 po hranicu s Ukrajinou, Slovenskom (v obci Łupków) a ďalej chodníkom Karpát do Giraltoviec.

V meste Ustrzyki Dolne – využitie územia v okolí starej ropnej rafinérie a vytvorenie priestorov na činnosť plánovaného Bieščadského centra kultúrneho dedičstva. Práce zahrnú celý proces adaptácie objektov – okrem iného: demolačné práce, vybudovanie vodovodno-kanalizačných sietí, elektro-energetickej siete, zriadenie zelenej plochy a malej architektúry.

V obci Zagórze vznikne Park pamiatky obrancov uzla. Bude to železničný skanzen vo forme parčíka s využitím objektov železničnej techniky.

V Medzilaborciach partneri plánujú adaptáciu priestorov v budove Múzea Andyho Warhola na Múzeum 1: svetovej vojny spolu s podpornou infraštruktúrou (rekonštrukcia chodníka, parkoviska, vybudovanie parkoviska pri cintoríne a montáž osvetlenia, systému zabezpečenia, monitoringu a vybavenie múzea exponátmi a výstavným vybavením.

V Giraltovciach vznikne Slovensko-poľský dom, tvoriaci priestory na prezentáciu kultúrneho dedičstva partnerov projektu.

Vedúci partner

Powiat Bieszczadzki

Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 47 12 500
powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

Partneri projektu

Mesto Giraltovce

Dukelská 77/75
087 01 Giraltovce
+421 90 52 46 078
sekretariat@giraltovce.sk
www.giraltovce.sk

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Lokalizácia projektu