Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
EtnoCarpathia
Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na kultúrnu rôznorodosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že tu kedysi žilo množstvo etnických skupín, o. i.: Pogórzania, Lemkovia, Bojkovia, a na slovenskej strane obyvateľov územia dnešného Šariša, Zemplína, Zamaguria. Historické okolnosti spôsobili, že značná časť týchto kultúr vyhynula alebo upadla do zabudnutia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-11-2019
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0102/17
Oprávnený rozpočet
844 701,74 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
717 996,46 EUR

Úspechy projektu

Aktivity v rámci projektu boli rozdelené do 5 etáp.

Prvá etapa zahŕňa inventarizáciu kultúrnych zdrojov. Na základe inventarizácie vznikne správa spolu s databázou poznatkov. Jednou z hlavných súčastí správy bola katalogizácia zdrojov na základe kultúrnych oblastí (napr. dizajn, kulinárstvo, duchovná kultúra, remeslá, hudba). Na základe správy o inventarizácii zdrojov bola vypracovaná stratégia 7 podznačiek tvoriacich 1 produkt cestovného ruchu. Okrem toho boli tiež vydané publikácie. Jedna z nich ma vedecký charakter na osoby a inštitúcie spojené s etnografiou pohraničia. Druhá publikácia ma propagačný charakter a je vydaná vo forme obrazového albumu, ktorý bude obsahovať identifikované a skatalogizované značkové kultúrne oblasti.

Druhou etapou bolo vytvorenie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva  portál EtnoCarpathia, informujúci o projekte, ako aj o jeho výsledkoch. Je to tiež hlavný propagačný nástroj vytvoreného produktu cestovného ruchu. Okrem toho vznikoli e-sprievodcovi. Na území vytvorených podznačiek bolo vybraných 7 úplne alebo čiastočne zničených/ neexistujúcich objektov. Na ich základe vzniknú e-sprievodcovia s textovou (audio), ako aj obrazovou verziou. Dodatočným prvkom sprievodcu je možnosť naniesť pomocou mobilného telefónu alebo tabletu obraz znázorňujúci niekdajší vzhľad objektu. Spomenuté riešenie je dodatočnou atrakciou pre turistov, ktorí budú môcť navštíviť jednotlivé objekty iným, moderným spôsobom. Dodatočným prvkom bolo vytvorenie vizualizácie, hologramu osobnosti spojenej s kultúrnym dedičstvom pohraničia.

Súťaž CARPATHIAETNODESIGN bola treťou etapou realizácie projektu. Je to súťaž pre mladých návrhárov zameraná na využitie prvkov tradičného dizajnu spojeného s kultúrami pohraničia a vypracovanie karpatských rysovacích súprav s materiálmi typickými pre kultúry pohraničia. Na základe výsledkov súťaže boli tiež vytvorené a vydané tzv. „karpatské schránky“.

Štvrtou etapou bola realizácia workshopov a informačných stretnutí, okrem iného na tému tvorby a označovania územných značiek, remeselné príp. fotografické workshopy.

Poslednou etapou je podujatie propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia:

  • Etno víkend – dvojdňové kultúrne podujatie zamerané na propagáciu bohatstva poľsko-slovenského pohraničia.
  • Študijná návšteva vo vybraných etno destináciách (7-dňová) pre 15 turistických blogerov a novinárov.
  • Medzinárodné gala venované zhrnutiu projektu.

Vedúci partner

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partneri projektu

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia

M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 44 63 950
riaditel@kulturavranov.sk
www.kulturavranov.sk

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

3 Maja 19
35-030 Rzeszów
+48 17 85 35 278
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
www.muzeum.rzeszow.pl

Galéria

Materiály

Webová stránka projektu:

www.etno.visitcarpathia.com/

Lokalizácia projektu