Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom
Pre zlepšenie prepojení medzi Poľskom a Slovenskom partneri spojili svoje sily a zapojili sa do rozširovania siete cezhraničnej dopravy. Zmodernizovali 10 km ciest a týmto zlepšili bezpečnosť vodičov a chodcov.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-01-2020
Dokončenie projektu
30-06-2022
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-00-0203/19
Oprávnený rozpočet
4 497 618,70 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
3 822 975,88 EUR

Úspechy projektu

V rámci prípravy projektu sa uskutočnili stretnutia partnerov. Každý z nich prezentoval potreby regiónu a pripravoval dokumentáciu umožňujúcu zvýšiť kapacitu ciest a udržateľnosť dopravy.

Ďalšou fázou projektu boli stavebné práce. V rámci projektu bola naplánovaná modernizácia krajskej cesty DW 993 a cesty II/545 s celkovou dĺžkou 7,561 km, vrátane modernizácie dvoch mostných objektov na ceste II/545. Na slovenskej strane modernizácia cesty II/545 zahŕňala prestavbu úseku medzi obcami Demjata – Raslavice dlhého 2,381 km, dvoch mostov: 545-016 a 545-018 a priepustov. Na poľskej strane boli opravené úseky s celkovou dĺžkou 5,18 km. Vďaka modernizácii sa zlepšili parametre cesty, bol vyrovnaný kryt vozovky a spevnená jej konštrukcia, ktoré teraz spĺňajú požiadavky poľskej kategórie cestnej premávky – KR3. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na oboch stranách hranice bolo doplnené vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Poslednou etapou je propagácia projektu na internetových stránkach.

Vedúci partner

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu