Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia
Zabudnuté cintoríny nanovo získavajú náležitý vzhľad! Sękowa a Nižná Polianka sa rozhodli postarať o zanedbané pohrebiská z obdobia 1. svetovej vojny. V rámci aktivít projektu bude nielen vyvinutá starostlivosť o pamätné miesta, ale prepojí sa aj minulosť a súčasnosť spoločného dedičstva pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-01-2021
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
Oprávnený rozpočet
2 227 974,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 893 778,08 EUR

Úspechy projektu

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu Sękowej a Nižnej Polianki v oblasti spoločnej ochrany, rozvoja a propagácie kultúrneho dedičstva. Vďaka naplánovaným aktivitám bude renovovaných viac ako desať cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny, ktoré to naliehavo potrebujú. Okrem toho bude v obci Siary zriadený náučný park histórie.

Aktivity projektu majú široký záber a realizujú rozmanité ciele. Kultúrne dedičstvo pohraničia bude zachované v náležitom stave. Označenie vojnových cintorínov zvýši ich náučný význam. Informačno-propagačné materiály, ako napríklad spoločná internetová stránka, publikácie a distribuované propagačné predmety prispejú k zvýšeniu záujmu o ponuku cestovného ruchu tejto oblasti, čo bude jedným z efektov projektu.

Vedúci partner

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Partneri projektu

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Lokalizácia projektu