Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 3. Etapa
Projekt je treťou etapou prestavby cestného prepojenia medzi poľským a slovenským Pieninským národným parkom. Jeho realizácia uľahčiť prístup k pohraničí a cestovanie túto oblasťou, so špeciálnym prihliadnutím cesty vedúce k Pieninským národným parkom. Na slovenskej strane bude to dosiahnuté spojením s diaľnicou D1, a na poľskej strane so štátnou cestou č. 7.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
01-01-2022
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-12-0201/19-03
Oprávnený rozpočet
3 479 875,31 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 957 893,93 EUR

Úspechy projektu

Realizácia hlavnej časti projektu si vyžadovala: na slovenskej strane modernizáciu cesty II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves na úseku medzi obcami Hniezdne a Kamienka, ktorá cez hraničný priechod Lysá Poľana prechádza do Poľska; na poľskej strane modernizáciu úsekov krajskej cesty DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz a okresnej cesty DP 1638K Krośnica – Sromowce Niżne.

Pre zlepšenie bezpečnosti cestovania bola položená nová obrusná vrstva krytu vozovky a boli zmodernizované odvodňovacie zariadenia.

Vďaka modernizácii vybraných úsekov ciest sa zlepšil komfort cestovania do práci a vznikli lepšie podmienky pre investorov. Realizácia projektu umožnila tiež skrátiť čas prejazdu, čo má priamy vplyv na obmedzenie emisií spalín a prachu.

Vedúci partner

Powiat Nowotarski

Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 61 320
sekretariat@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Lokalizácia projektu