Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry
Pieninský národný park ponúka mnoho prírodných zaujímavostí, ale projekt sa zameriava predovšetkým na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej vodnej ceste (rieka Dunajec) a lesnej ceste (Pieninská cesta) v cezhraničnej oblasti Pienin.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu
Začiatok projektu
01-01-2021
Dokončenie projektu
31-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0133/17
Oprávnený rozpočet
2 789 869,09 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 371 388,68 EUR

Úspechy projektu

Hlavnou úlohou projektu je rekonštrukcia cesty Pieninská cesta – Prielom Dunajca, ktorá je jednou z dvoch turistických trás, po ktorých sa môžu pohybovať aj cyklisti. V minulosti to bola lesná cesta pozdĺž brehu Dunajca, dnes je to turistický chodník vhodný pre široké spektrum návštevníkov (cyklistov, peších, matky s kočíkmi, vozíčkarov atď.). Okrem toho projekt zahŕňa rekonštrukciu prístaviska pltí (spevnenie povrchu, opravu a spevnenie oporných múrov pri rieke Dunajec a inštaláciu zábradlia na zaistenie bezpečnosti návštevníkov). Tieto opatrenia majú za následok posilnenie cezhraničných aktivít v oblasti ochrany prírodného dedičstva, v tomto prípade v Pieninskom národnom parku.

Vedúci partner

Miasto i Gmina Szczawnica

Szalaya 103
34-460 Szczawnica
+48 18 26 22 203
miasto@szczawnica.pl
www.szczawnica.pl/ 

Partneri projektu

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
+421 52 41 81 071

Obec Lesnica

Lesnica 26
065 33 Lesnica
+421 52 42 84 473  
lesnica.eu 

Lokalizácia projektu