Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov
Pohraničie ukrýva mnoho neznámych zázrakov. Kultúra Lemkov a Rusínov zostáva pre verejnosť stále tajomstvom, no napriek tomu má silný vplyv na podobu celého regiónu a v širšom zmysle aj na Poľsko a Slovensko. Projekt sa zameriava na možnosti vzdelávania o ich dedičstve.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Koordinácia vzdelávacích aktivít v oblasti dedičstva
Začiatok projektu
01-01-2021
Dokončenie projektu
30-12-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0164/17-01
Oprávnený rozpočet
2 997 612,33 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2 547 970,45 EUR

Úspechy projektu

Materiálne úspechy: Hlavným cieľom projektu je vytvoriť Múzeum Lemkov a Rusínov. Je to jedinečná inštitúcia, pretože je rozdelená na tri miesta: na slovenskej strane v Zborove, v zrekonštruovanom hrade zo 16. storočia, v Kružlove, v podobe dedinského skanzenu, a na poľskej strane v obci Uście Gorlickie, v zrekonštruovanom lemkovskom hostinci. Na vytvorenie pobočiek múzea partneri uskutočnili rozsiahly historický výskum a zozbierali exponáty. Počas práce na projekte bol natočený trojdielny film, ktorý je prezentovaný v múzeu spolu s interaktívnou prezentáciou.

Nemateriálne úspechy: Projekt podporil vzdelávanie venované bohatým kultúram Lemkov a Rusínov. Séria vzdelávacích kurzov pre učiteľov, kultúrnych tvorcov a pracovníkov s mládežou, ako aj sprievodcov a organizátorov cestovného ruchu vrátane agroturistiky a správcov turistických zariadení v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia umožňuje verejnosti rozšíriť si vedomosti o týchto dvoch menšinách prostredníctvom seminárov, prednášok alebo ukážok. Okrem toho je novovytvorená sieť múzeí prepojená spoločnou trasou vrátane kultúrnych podujatí na konkrétnom mieste.

Vedúci partner

Obec Kružlov

Kružlov 141
086 04 Kružlov

+421 54 47 95 137

Partneri projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Gmina Uście Gorlickie

Uście Gorlickie 80
38-315 Uście Gorlickie

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Kružlov 1
086 04 Kružlov
+421 90 56 43 967
karpatskaasociacia.webnode.sk 

Lokalizácia projektu