Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice
Málo známa, ale mimoriadne zaujímavá cisterciánska minulosť tejto časti regiónu pohraničia si vyžaduje pozornosť a ochranu pred zabudnutím. Gmina Szaflary a Spišská Teplica dbajú o svoju históriu a snažia sa ju propagovať v reštaurovaných budovách a parkoch zriadených podľa cisterciánskych vzorov. Hlavným cieľom projektu je udržateľné využitie spoločných prvkov cisterciánskeho dedičstva prostredníctvom ich rekonštrukcie a sprístupnenia obyvateľom a turistom.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Začiatok projektu
01-05-2021
Dokončenie projektu
30-04-2023
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0163/17
Oprávnený rozpočet
3 738 181,02 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
3 177 453,80 EUR

Úspechy projektu

Historické dedičstvo spojené s pôsobením cisterciánov v stredoveku na území Európy, vrátane územia dnešného Poľska a Slovenska, si vyžaduje zdokumentovanie a ochranu. Táto časť histórie je dôležitým prvkom spoločnej kultúrnej identity oboch národov. V snahe zachrániť ju pred zabudnutím a priblížiť spoločné korene, ako aj spoločnú genézu vzniku oboch obcí, boli naplánované komplexné aktivity.

Investície sa sústreďujú na ochranu a renováciu historických objektov. Prvým z nich je historická wikarówka (dom pre pomocných kňazov) nachádzajúca sa v Szaflarách pri kostole zo 14. storočia, v ktorej bude zriadená pracovňa tradícií a dedičstva. Nové miesto na mape kultúrnych atraktivít umožní miestnej komunite organizovať workshopy, edukačné aktivity, prezentácie, výstavy a prednášky o dejinách. Revitalizovaný bude aj historický park nadväzujúci na cisterciánske záhrady, priliehajúci k wikarówke. V Spišskej Teplici prebieha renovácia historickej budovy, ktorá susedí s kostolom zo 14. storočia. V tejto budove budú zriadené muzeálne expozície, a okrem toho sa stane miestom stretnutí umožňujúcim organizovať workshopy. Pamiatka je obklopená parkom, záhradou a kalváriou v cisterciánskom štýle. Na tabuliach sú tam uvedené informácie o kultúrnom a prírodnom dedičstve, ktoré sa nachádza v tejto obci. Reštaurátorským prácam podlieha aj 20 barokových sôch.

Investične aktivity sprevádzajú rôzne propagačno-informačné aktivity (workshopy, podujatia pod holým nebom, seminár, vydanie publikácií a pod.). Vďaka tomu budú spoločné prvky cisterciánskeho dedičstva v gmine Szaflary a v Spišskej Teplici sprístupnené obyvateľom a turistom v ľahko prístupnej podobe.

Vedúci partner

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Partneri projektu

Obec Spišská Teplica

Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica
+421 52 77 38 400

Lokalizácia projektu