Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza
V rámci projektu sa zrealizoval celý rad aktivít zameraných na zatraktívnenie existujúceho cezhraničného turistického chodníka medzi susednými obcami Rajcza a Nová Bystrica, ktorý nadväzuje na valašskú kultúru. Chodník bol spriechodnený a vybavený prvkami infraštruktúry cestovného ruchu tak, aby sa po ňom dalo ľahšie pohybovať. V gmine Rajcza bol pripravený a sprístupnený maľovaný historický chodník a maketa valašskej dediny, a v Novej Bystrici amfiteáter a lávka cez rieku vedúca na cezhraničný cyklistický chodník. Konali sa tiež sprievodné podujatia, o. i. deň cestovného ruchu a celý rad podujatí spojených so zachovaním kultúrneho dedičstva, t. j. valašská (pastierska) kuchyňa, folklór, hudba, tanec, obyčaje.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-11-2016
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0049/16
Oprávnený rozpočet
819 273,79 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
696 382,67 EUR

Úspechy projektu

Vybavenie pešieho turistického chodníka prvkami infraštruktúry cestovného ruchu, využitie územia tak, aby bola trasa pohodlnejšia a ľahšie priechodná. Na zlepšenie prístupnosti týchto miest pre turistov boli vytvorené spevnené povrchy, ktoré možno využiť ako parkoviská.

Vedúci partner

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partneri projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizácia projektu